เกษตรทฤษฏีใหม่ สร้างประโยชน์จากพื้นที่เพียง 1 ไร่

เกษตรทฤษฏีใหม่ สร้างประโยชน์จากพื้นที่เพียง 1 ไร่

เกษตรทฤษฏีใหม่ สร้างประโยชน์จากพื้นที่เพียง 1 ไร่

 

อาชีพเกษตรกรนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่กำลังมองหาอาชีพที่มั่นคง อิสระ พึ่งพาตนเอง อีกทั้งยังมีรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการตกงาน ปัญหาขาดแคลนเกษตรกรในประเทศ อีกทั้งยังช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้คนอื่นๆอีกด้วย

อย่างไรก็ดี หลายๆคนที่สนใจอาชีพเกษตรกรนั้น มักพบหลากหลายปัญหาที่ต่างกันไปเมื่อต้องการเริ่มต้น และหนึ่งในปัญหาเหล่านั้น คือปัญหาในเรื่องพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการมีพื้นที่จำกัด มีเงินทุนสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก  หรือบางคนอาจอาจจะไม่มีความรู้มาก่อนเลยว่าหากต้องการทำการเกษตรแล้วควรมีพื้นที่อย่างต่ำเท่าไร แน่นอนว่าการเกษตรกรรมนั้น อย่างแรกที่ควรมีนอกจากทุนแล้วก็คือพื้นที่ แต่ในปัจจุบันมีทฤษฏีทางการเกษตรมากมาย ที่คิดค้นออกมาเพื่อช่วยเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัด ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป ทั้งนี้ควรมีการวางแผนจัดการที่ดีในพื้นที่ และเริ่มต้นด้วยความพอดี ก็จะส่งผลให้การทำเกษตรในพื้นที่ที่มีจำกัดนั้น ประสบความสำเร็จได้อย่างที่ต้องการ

สำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัดทางการเกษตรนั้น วันนี้จะขอแนะนำการวางแผน ออกแบบพื้นที่ 1 ไร่ ทำแปลงเกษตรเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ตามแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่

สำหรับการเกษตรทฤษฏีใหม่นั้นเริ่มต้นมาจากพระราชดำริของรัชการที่ 9 เพื่อให้เกษตรไทยที่มีพื้นที่อย่างจำกัดสามารถทำการเกษตรได้หลากหลาย มีรายได้จากหลายทาง พึ่งพาตนเองได้เมื่อประสบปัญหาจากผลผลิตและภัยแร้งทางธรรมชาติ ช่วยให้เกษตรใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนจากสิ่งต่างๆ ที่เป็นปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ในพื้นที่ 1 ไร่นั้นควรแบ่งสัดส่วนพื้นที่ สำหรับการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ คือ 30:30:30:10 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสัดส่วนดังนี้

30: ปลูกข้าว

สำหรับการแบ่งพื้นที่ 30% ในการปลูกข้าว โดยควรปลูกในหน้าฝนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี  ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนทางด้านอาหาร โดยการปลูกข้าวกินเองเป็นหลัก ทั้งนี้เกษตรกรยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากจากการปลูกพืชผักบริเวณคันนาและเก็บผลผลิตออกขายตลอดจนเป็นอาหารสำหรับตัวเองเพื่อประหยัดรายจ่ายอีกหนึ่งทางด้วย

30: ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืชอีก 30% ทั้งนี้เกษตรกรควรศึกษาลักษณะทางภูมิภาคของตนเองให้ดีแล้วจึงเลือกนำพันธ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมาปลูก โดยสามารถปลูกได้อย่างหลากหลายชนิด ทั้งพืชไร่ พืชสวน ผลไม้ ตลอดจนไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ อีกทั้งยังปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่นๆ ที่มีความสูงน้อยลงมา อาทิผักสวนครัว สมุนไพรต่างๆ โดยส่วนนี้ควรเริ่มจากเป็นอาหารให้กับตัวเองอย่างเพียงพอเสียก่อน จึงจะเริ่มนำออกขายสร้างรายได้ อย่างไรก็ดีการปลูกพืชควรปลูกมากกว่าหนึ่งชนิด เพื่อลดความเสี่ยงทางการตลาด อีกทั้งเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนตลอกทั้งปีตามแต่ผลผลิตที่ได้ออกมา

เกษตรทฤษฏีใหม่ สร้างประโยชน์จากพื้นที่เพียง 1 ไร่

30: แหล่งน้ำ

30% สำหรับแหล่งน้ำนี้ถือเป็นส่วนสำคัญเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีความแปรปรวนของสภาพอากาศค่อนข้างมาก เกษตรกรควรมีพื้นที่สำหรับขุดสระน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตัวเอง ทั้งนี้เพื่อใช้เก็บน้ำในหน้าฝนตลอดจนมีน้ำใช้สำหรับทำเกษตรในหน้าร้อน เพื่อให้เกิดผลผลิตตลอดทั้งปีโดยสระควรมีความลึกอยู่ที่ 4 เมตรเพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองเพียงพอ นอกจากประโยชน์ในการทำการเกษตรแล้ว เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงปลาหรือปลูกพืชน้ำในบริเวณนี้ได้อีกด้วย ถือเป็นทั้งอาการและอีกหนึ่งแหล่งสำหรับการสร้างรายได้

10: ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ

ในส่วนของพื้นที่ 10% สุดท้ายนี้คือการปลูกที่อยู่อาศัย เพื่อความสะดวกของเกษตรกรเองในการทำงาน  พื้นที่ส่วนในส่วนนี้ยังสามารถ ใช้ปลูกพืชผักสวนครัวอื่นๆ ตลอดจนใช้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ อาทิเช่น หมู ไก่ วัว เป็นต้น ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังใช้ทำโรงเรือนเพาะชำต้นกล้า หรือเพาะเห็ดเพิ่มเติมได้อีกด้วย

ทั้งหมดนี้คือการวางแผนออกแบบพื้นที่ 1 ไร่ ทำแปลงเกษตร ตามหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ สามารถช่วยเกษตรกรประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสูงสุด จึงถือได้ว่า หากมีพื้นที่จำกัดสำหรับเริ่มต้นทำเกษตร  การเลือกทำตามแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยทีเดียว

 

 

 

 

Recommended Articles