เกษตรทฤษฎี ใหม่ 3 ขั้นตอน

เกษตรทฤษฎี ใหม่ 3 ขั้นตอน

 

                 หลายๆคนอาจจะรู้จักเกษตรทฤษฎีใหม่กันอยู่แล้ว เกษตรทฤษฎีแห่งการใช้น้ำและการพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ที่ในหลวงร.9 ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ประชาชนและพระราชทานไว้แก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่รอฝนตก จะมีความ เสี่ยงสูงมากในการขาดแคลนน้ำ และถ้าฝนไม่ตกเลยน้ำฝนก็ไม่เพียงพอในฤดูปลูกต้นไม้พืชผักต่างๆ โดยเฉพาะการทำนาจะทำให้ผลผลิตข้าว ไม่เพียงพอต่อการบริโภคทฤษฎีใหม่ จะเน้นเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินจำนวนน้อย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยเน้นการผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี จะได้มีพืชผักไว้กินหรือขายได้ตลอดทั้งปี และยังมีอาหารโปรตีนจากการเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน

 การทดสอบทฤษฎีใหม่ ท่านทำการทดลองที่กรมวิชาเกษตรแล้วได้ผลสำเร็จ ท่านได้ศึกษามาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ท่านจึงส่งวิธีการทำงานเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรเพื่อดำเนินการตามแนวพระราชดำริของท่าน และกำหนดการจัดแบ่งพื้นที่เป็น 30-30-30-10 ดังนี้ คือ ขุดสระร้อยละ 30 ปลูกข้าวร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่ พืชสวน ร้อยละ 30 ที่อยู่อาศัยร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด

 

 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินของแต่ละครอบครัว เป็นการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองด้วยและมีผลผลิตง่ายๆและทำตามกำลังของตัวเอง พอมีพอกินไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่อดอยากจนมากเกินไป           

ขั้นตอนที่ 2 เกษตรกรทุกคนรวมกลุ่มกันหรือสหกรณ์ในบางส่วน ช่วยกันในเรื่องของ

  • การผลิต เกษตรกรควรร่วมด้วยช่วยกันกับการผลิตขั้นเริ่มแรกคือ เตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การหาน้ำ และอื่น ๆ เพื่อการเพาะปลูก
  • การตลาด ถ้ามีผลผลิตแล้ว ควรแบ่งคนเพื่อเตรียมการต่าง ๆ ในการขายผลผลิตในที่ต่างๆและได้ประโยชน์สูงสุด เช่น เตรียมหาลานตากข้าว หายุงรวบรวมข้าวด้วยกัน และสิ่งที่ควรมีคือเครื่องสีข้าว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย
  • ความเป็นอยู่ เกษตรกรควรมีกินมีใช้ไม่ขาดไม่เกิน ในการดำรงชีวิตก็คืออาหารการกิน
  • สวัสดิการ ที่ควรมีคืออนามัยของชุมชนเวลาคนป่วยไข้เพราะจำเป็นมาก หรือควรมีกองทุนไว้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
  • การศึกษา ควรมีกองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชน
  • สังคมและศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคน

 

เกษตรทฤษฎี ใหม่ 3 ขั้นตอน

 

ขั้นตอนที่ 3 ประชาชนควรหารือร่วมกันเกี่ยวกับกองทุนเงิน เพื่อบริหารการสร้างโรงสี และมีบริการร้านค้าชุมชน ช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อชุมชนที่ดีของตนเอง และไม่ควรทำแค่อาชีพการเกษตรควรหารายได้เสริมอย่างอื่นด้วย ประชาชนจะได้มีกินมีใช้กันตลอดทั้งปี

 

เกษตรทฤษฎี ใหม่ 3 ขั้นตอน

 

 

Recommended Articles