อาชีพเกษตรกรมีอะไรบ้าง

อาชีพเกษตรกรมีอะไรบ้าง

            เกษตรกรรม เป็นชื่อของอาชีพหนึ่งของโลกที่มีการกระจายแพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องการผลิตวัตถุดิบด้านอาหารโดยเฉพาะในเรื่องของการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม้ชนิดต่างๆ เพื่อนำมาจำหน่าย และผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ทุกคนจะรู้จักกันดีในชื่อของ “เกษตรกร” โดยผลสำรวจจากทั่วโลกมีคนประกอบอาชีพเกษตรกรมากถึง 42% และในครั้งนี้จะพามารู้กันว่า อาชีพเกษตรกรนั้นมีอะไรบ้าง

            อาชีพของเกษตรมีอะไรบ้างนั้น โดยหลักจะแบ่งประเภทของเกษตรกรรมออกได้เป็น 4 ประเภทคือ

  • กสิกรรม – หมายถึงการทำนา, ทำไร่, ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆ ซึ่งการทำกสิกรรมเป็นอาชีพที่ทุกประเทศจะต้องมีและเป็นอาชีพที่ชาวบ้านเลือกจะใช้ในการหาเลี้ยงชีพ, หาเลี้ยงครอบครัวมากที่สุด อาชีพนี้จะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูกเป็นอย่างสูง รวมถึงต้องมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะทำการเพาะปลูก และยังต้องระวังในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศ รวมถึงการกดขี่ของพ่อค้าคนกลางอีกด้วย

  • ปศุสัตว์ – หมายถึงการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสัตว์ในประเภทดังกล่าวส่วนมากจะเป็นสัตว์บก อาทิเช่น หมู, ไก่, วัว, ม้า หรืออาจจะเป็นสัตว์ประเภทสัตว์ปีกก็ได้ เป็นอาชีพที่มีผู้ให้ความสนใจมากเป็นอันดับของรองจากกสิกรรมแต่โดยส่วนมากแล้วมักจะเห็นชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกร ที่ทำกสิกรรมและปศุสัตว์ควบคู่กันไป โดยทั้งสองอย่างจะมีประโยชน์เกื้อหนุนกัน และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของวัตถุดิบบางอย่างได้เป็นจำนวนมาก

  • ทำประมง – หมายถึงการประกอบอาชีพทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลา, เลี้ยงกุ้ง, เลี้ยงหอย หรือการจับสัตว์น้ำมาหาเลี้ยงชีพ โดยส่วนมากจะทำกันในพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดกับทะเลหรือแม่น้ำขนาดใหญ่เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันได้มีการผสมผสานเพื่อให้เข้ากับ ปศุสัตว์และกสิกรรมมากขึ้นกว่าเดิม

อาชีพเกษตรกรมีอะไรบ้าง

  • ด้านป่าไม้ – หมายถึงการประกอบอาชีพที่ปลูกต้นไม้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เช่นนำไม้มาแปรรูปเพื่อการส่งออก หรือการนำไม้มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างบ้าน, สร้างเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน แต่อย่างไรก็เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านป่าไม้ในปัจจุบันมีจำนวนไม่เยอะมากนัก เพราะป่าไม้ส่วนใหญ่ถูกจัดเข้าให้เป็นป่าสงวน เลยต้องมีการเพาะปลูกไม้ขึ้นมาเองเพื่อการแปรรูปต่อไป

อาชีพเกษตรกรมีอะไรบ้าง

            ทั้งหมดก็คือคำตอบที่ว่า อาชีพเกษตรมีอะไรบ้าง ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหลายๆ ครั้งเกษตรไม่จำเป็นจะต้องประกอบอาชีพอย่างเดียว บางรายทำด้านป่าไม้กับการเพาะปลูกควบคู่กันไป แต่บางรายก็สามารถทำได้ทั้งหมดรวมกัน แต่จะต้องมีพื้นที่เยอะ และมีกำลังคนจำนวนมากที่จะต้องคอยมาดูแลผลผลิตให้เป็นไปตามที่ต้องการของตลาดและของเกษตรกรต่อไป

 

 

 

 

 

Recommended Articles